नि11€]165 8

वि 1, 11.06

1 पिकऽ (६ प्रिणााजा १९१०८०२५ 02 {005 (एद 7 ८11८6 = पदा 1२८१112 ०९८ 1109, 9 # धा ०0८

701 4144८

"८ एिम्‌1510४ 0 ्ञना 1८८4 ४४ 1~ 900६ 0124४, 1 दला शला (नठपा० = [०ण्वजा 1958

त्िदाला.षटऽ ष्य टापा+1, हायर.

09718६1, © 1958 [' धत *८(ा१५ वा एण } तण्णत+ [१८

हाहं 1954 तव्‌ 1950 पिष त्प ता कर्मत (कणत भाद्वत 106 ए८पाालप्‌ 5(7६८इ कदा ८१ शा परलषड 1\९त्‌ कर एमी. कत कालात्म्‌ 7५१ वदुरठतेत्षल्ह्त्‌ कार फो पकप कलार णा) ५।८ [णाता

शषा (ण्हाटऽ (पगच्छ एप्प्वे हण --11839

4१०८ ५८९

५८८ 4५९१॥ 1, ककण्लव॥

१८१ ०८५८८ ४८१० ०११८१५१८ (6 ८९

५८ 4८४ ५/५/८ ५४

व्णवद५९्‌

(01) 01/65

[११0 9 ५९ 344 29 ४१ (प) एषोप्पे स्वदत चल्णपनृनद) स्तदु स्तो इध) दमत भल्ल) ज्०८८ मकप नैरस्णाणे कनन सक्तेन तरच (दृरतरष र्ञ्‌

1.५५}, 4१८0 ४5 लवेलस ५८१ { प्छष्णते (एल्कत्टः (ण्कापे रन्त लोम # फक्त) गपि पालने इतेष ण्‌ {ल्पात्‌ एकदा

पह प्‌ शठा ४४ 1, 1 0 , 1 1 $शण्लकप §भस्पेलण

पह 0410 एण पकता कस्ते रि 5पल) | [गेव्यर पमि एष ४८५१४ ऽका भल्वलप्ट ए्फ्मट

8 [1150४ बरहि णित पल्ात्णारे पट (१८य्७१/ ऽतन्न भल्वप्लप्ट पिल व्रर्ा त्लम)

तणा अकषत ^ कण १५ (पष्ठ) (्फनण्यहत्मे चप्वलम्‌ छणल्यछ पत§ ५३९१ परस्तात हलम्‌ एति ूतमोणाभणो इवत ष्ठषतस्त्छ

1४ 1 [दषणं [४ +ण म्ण पववदसलर ता शवल्वाल्ल नकन [न्ड एणम्‌ ईरण भल्फतए एजुप्जत

१77 > 040४ १५. भाण 4 त्ण्दषव८ षवता पल्तष्ततर पयोद पणणलास ईतणि पष्पेष्त्त विसर पक्त) एन

ए}, 7745८048 १६ व< पाल्वेषटव दगीटदर पिष्ट पतरलञ नमसा छात कद

+ 811 1 ऋफ ५० ति त, इलो वत्तेलव एष्दषणमनी) 2)

पद) + पाना रए कञ्ः कषण व्दप्पे शष्यपरत्णठु+ त्को) रिष्टम्‌ इत्तु \्पित्ा छालात८८७ नतय 05 नसत परम्ृणेक्दठात्भे छर्वलकट प. गणाणो सनत

11१01. एफिष्ण्् + ५४ 4४5७०९४2 १९ दर्णा क्तलयट पक्षश्च प्रध्ये (णोन कत्ठाद€ (ट्‌ भ्त्वेषत्यो सल्ल ९९८ शर कतृदापपञठ0ण करत ५६.०.८० ९९९ 28 भतम एवरतयप्णा नदुषकमः {वल्य पल्तव्लपल) वपट्ताद्दषवाय @कनछटव८ये नैकेरपणश््रकत्र २50४ एिञकष्ठण वक्म्यो

16 1 एए एषण ~ 8.7 पल्त्वएनष्ट पल्वल विष्ण] ान्णरऽ ष्मक एकप | वष्छयय एपण््लव्ण छू पच्छ

पणम सण पण्य उतोन्े पल्वल एस गणक

(भप 5 804 थध ककु अप (शा सषा भेद्य पष्प कज एर $ ईश्वर (पल्‌ शाल्वस्य उदप्नत्टे ष्ठी पटिकत्तपं पठन ककल [+

(प्छ (दिप प्ल > एवल सत्वुषलक् एोणलसकम ण्‌ एषम भव्वालय्‌ ऽम्‌ (गल (प

0 5 ला८१^ + ^ 3१4 कषण (ण एणदसपच2९९ एवष ता दिलोर्कार कात्‌ एर्णरष्णः वल्वषलत्ट पण्यः मा कटदव्छ इतलजलाम भष्काल्ण्‌ $ [१11

{६८70५ लानत + 5०21 उषर्णल्डडवयः ल्प शात्‌ प्रह्व [क्रप्णणृण्छो = फलकप्ालां ष्पेप्यपल प्रग एतर्लर 510० पल्पोलतल एतम

[2 15 (कगरा. उ+ सण ५४ 4२४०८२८ एकि [कएफणृणषु 9 एष्व पषात कटकार उताठ ऽतषण कसट स्वलुगििय भल्तिल्म्‌ छल्सछः (@कफवल) भणतपष्ये ष्व जल दगुषठणर रत्य वफवृकी क४ एिफेपलप (भोक्त $ प्ररन्ष्ये एंष्येञ्वलकण

(ए { 2५५ ए^ २८५ सतचत्च्‌ रस्दिलय ऽतोण्णे पणस्व हगोष्मम्‌ रट दल एत्य दितद्ौवणः [िक्छध्वा कष्तैणण्छा (व एल फलै छण) कण्णध्मे हक्डणाा

(4४ [ एए) 9 कण पिणत रण प्रक्तेप्ततष्ा 48 प्ण भल्लाट शते एप्ल्लण्‌ [कण्व क्र वपति एषरलरः इतस्ल्णे चल्द्ार ककव 1.

1.35 0६ तण 4१७१६०१ 0०८55०४ ऋदकुलतट जते पृष्ठ \ ला अशकत कवन्तातयो इतण्णौ पोजलम्प एल छपदप्य पण्ड कमणि

40 £ 00 (पनित एफ ४०४ दरणलज्णा कल्तलयाल वणी एप इतण रल्पृष्लपट एवह फते दम्ब कपम्‌ दर ला

9१111 000 ७5 एणल्छाः भल्पेग्ाषट ऽदरष्ल प्ाष्छञ्छ म्‌ पणय, फएणरध्यट पल्वल द्दवन दन = त. एवण्णप

स्पा 209६ दर्छञप्‌ पिल्ल काक्नश्रव्वः (कलमे ध्व [णजण्टतत प्य दसप्णुण्+ अज्म पल्वल उक फण्ञव्य

अर ५१ दए दत म्र एप्मद्ञछ भल्ल ककुनानुणह)ण चते तहर फेलण्लण्छछ एष्पलाकः दय (षा लृप

1 60477015

^ प^न, एतत [ष नष

4ऽगस कण ग्क्ज्मा ल्पात्‌ प्फरक्त्‌ कत्कत्म्‌ 56100] एफ अतया लद ला एदा ण्न एणञणौ

भद्र + एक + ४४ थर्मल अत्‌ (त्रो तपल 1 पदव्या पृत्वालणट 51८ क्लमा 2८५ भरणा (एभषैल १{त्त1८0) (लालः चै व्पला^€

^ 7 एतो १5 ताण एतरडण पात्‌ दोतकफी तक पदकला धातक एदु कत [टिम भत्वा षता हभ ऽतन्न] ल्पता (दोत्तगाद्तप्रत +

पा एदा चष 45७51 (ापाटन निर्णाम चटपाणगी विणते 16016 ऽतातन) एण्नणा

एला 10 ++ पफ ग्जल्ञणः पल्वल काते व्तात्ल (प्त दृ पतेठ- लान्‌नहु$ 97५ {तचत्‌ एकताल ‰[त्तृल८ शात्‌ फषल्लम भलक्रन्‌ल णाद णि लतत] पाऽ ऋत ^+1]लत 015615९4 7०५६१७११) ०( @पार्पिणणय 5८1००} #ष्तालप्ट 50) भाघ ८०

एष पए 05 चण एगर्णलष्ः ल्वा एणारला+) र्स+ 5कपील्लल्ता भल्पट्व्‌ ऽतण्ना 031१,

\\ ्न7^+ एषा (णान्‌ १4 क्प णशाएलैठय पो पल्तालप्ट प्रण) एणरलञ() ऽतन्न कल्वालण€ नपण) एाारदाग) ©

प्साः प्र (नापफषिधिः 0 45९ शिणद्ष्णि अत्वृषलाह पिपर कत्त्‌ #त्तित्ष 5610०] = ऽलपणः #5"0द वट ल्त 1 तद एतपरा हात प्न्मोणम्‌ एनम

^14}+ (कायति ५48 7 ८४5७क्णा द्िकल्किणा धत्वा पारद (मा णा 5९10०} पल्वल § 1 णतरत

5८५५0 | नतत 0 पाठ 45००८९6 एकक्त भल्तालाल पतापत भत्व प्‌ $लपतम] = दला 580८1116 0) करत्पुालाणल सलः ऊत्णा एणहातपे प्रज्डृह््‌ एण्डमो

धृ 7 पडैदग$0िचि ५49 षा एषणा ल्पिलण्ट भल्ताल्तर (गाल पट एापर्लङपौकु क्कदात्‌ एवापाकहोत्ा) 411

+ प्रपदन 55 का 455०८३१९. ि०ठकष्णा कद्वषतकराल्‌ पुट पएारत्नार 5नाण्ण] दल्तिालफट फणा) पेषे

5 एलान णठषि प्रा. 1१ ४५ कफ) 44550 दह्‌ दिकरणं ल्वा वाट पतत्वृषत्प्‌ ठन [लट कट पापल पृतपावे एप्प पा शष

^+. 7 प्रछिहि्ए्त्त 445 शऽद्ा६ एाणल्लतणा हटा भस्वनताा्€ एरलन एषः (गाल हल्वातफार्‌ ऽह 1. पल

ह+ ^+) 008 श्य ऽवा दिजटज्छः कल्वलकट [नण्+ [र्ण एणा सलः 56]10न्‌ ल्वा एप्पल,

पथ्चप्निभ कलि 85 ८४ दिल्ञल्शला दिणल्णा एशतुप्व् शप्िडि एणाष्लात) इतीण्न्‌ कल्वादक्ट (पर्ल 9 एरलृतछषट स्ण्८्त गल हणात्‌ (लल पतठ्छषया एन्ञण

110

777 [ लाला ८ा ८4 4९55०616 पथर््णा $ल्वृालकट कडठे पापरता ऽतात्ण्‌ #त्वोदणत पण्नमा

7 \ 1^(ष् 4 धा 4९5०९११९ 0०१९९५१ भत्व एकारतक्ाि छा पमु (एगाल८ भलत 5११ [21८

0 ना ++ [दा 47 #^ %5९ पा | गकल्ड्कक ईत्वा फाच्ला++ (णा (नाल्ट #प्वातात (लोपत भल्वला ५८८ + लल ताऽ कतस पक [[0कृष 5१1 [व

14170 [५६1५5 भए 45515147 कटका 0 ‰{त्कला८ एणा (गन वप्त ऽदण्ने भ्विल्रल एकार

ला ] 1011५45 ४ए राद दततक \[त्वपल्‌०८ गोण्ड [णु एता \€ा5 ५८100 त्तदा [तीानट

704\179 ^ 141051४ चण कफर जन्मा) ८११९८7१६ [75॥16010८ ९९०८२१८ (ष्प्‌ ष्ट 1) तता (तपण लन] 5८९८८ 06 लप भत्कतफाल रिका कात्‌ वृजालत हत द्ठ 1[0कपा %55०८।५१९ [0९ष् ९८५1८०५ = (दग्णल्‌] पप्प्तार ९८५८१] (णाच ६८५ प्रग

[फा कि सण ९१५ पा [करकल्डणा ४{१तृा८ाट (लामो) ) पाण एण्पकात ऽतत्‌ भत्ता कालय पारलञमर = िक्फाला+ = (लात्त] कताठ्म ताणुष्ाणल ३९९ १त्‌' (115 (र्कला [ार्तापे कत्‌ [दस्कत्‌) 10९ ॥५ ५लपणषौोषनन्हु) [तार पत ल्व 5कण्न 180960१

४14४ पफ 05 सण 17कल्ड्णा पल्तितात पफूदशा$ ४४ तशोक्ुमा 5८1'0त] $ल्पाला८ ५९१११५८

[लाजा ^+ 4१ ^ भ) ४151417९, लाकर $्तालाणल नीह एतज पत्‌ उपहत्नु एकपल) क्त्‌ [ल्मे प्ता [तरतमो 2४९८५ १०

(14.1.70 सा. व5ा1+ 0 [ण्स दल्वालफार ष्ट तालकः उतान्णं कू{तवाताप८ ९+ [दष्टा दण

[1५ .व0ा.^९\ स^ पाण ५६४ पतव (6) 45७५११६ [णड्ड्णः भव्त्लाल | (01८5 प्ण 70760 एद व्रठ्छक0 (दालपे [ण्डय व्रजमा (मात्वा

047 \1 1.^71770 ५५ «7 (पतप कऋञा्णवृठा पो कलोपः व्ह पपा वा ऽता००] कस्तालाट रन [9 तामीञ तिल ण्टोषप्‌ दल््ष्ट पण्ड्या एच्ञाण

ण्डकः 1. गना+051.006 35 च्ा4 (गणष) पगम [र ददत्फम्‌6 कज्ण 5णाहलय) पनत एण रदा ऽतषन ल्तालण्ट दिम वकल्पा (णाप

(2 0 48 भण पर्णरूपः 90त्‌ लप एता ईग्राय र< भल्कल्प गाद कैल पपरक कपत छफ्ग्यि (9

व्/0+145 भ्ल. 3 + कण 4ऽइ०्दावट एकड्ज्णि ल्वालपट्‌ प्पदजक्त उलप 5१1 2 50० कल्क्लतल दोपरछ (@तऽपणाल्छपव ऽद्ल्ण) कल्वाल्मा (लाता पण्ड्या पेल पपला्क ०१ एतप०ऽ+ 1 रता गाग्वलफणड

भए

४१ ५१५८ 4 द्र पृ चः पारक्य सतामस्तु ¶छप्रण9) पाक वृ्प्तुत पयीत्करमतवा पृल्तेस्तये चकत मोन ` 1 कतके पष्त्रान्तत्‌ वन्न [त्तम पाप दतत ता) प्तककप पाद पत्य दपर ता एर (0 ततएण). ८0८6 3 पव्‌ प्व भत्व कत्ते + प्यल्ण व्ण प्तिल्ये ६८ पद एजद भन्पक उमे दगु कतः इतेन्णे लं भस्त एए नप ५010 ४५४ (अ 13.21. 119 01178 11१14 1, 77172311. 1१ भट्पग्ा1 चस चद परकर मरल्तक पत्कतत [र तै रह्वात्म्‌ कदन तप्ता कनक शि पस्कस्तकरत पप्र प्रयये कोत्या 15 कण = [किस्नकत कल (णलवप्वं (113 क, ५14९ ११८ परमित का ई्पिषदकर प्रे पपषद्ज+ णा १८९ पध तीः भत ६८५ पता (+ प्तृकर्ण पनवाम्‌ कत साकेत इन्कृ्यं एवमत 3 0\\ 49 9 अम भद्द (णामो व्व्िकय 7 पलल ८९०१८११ (तो 3 इतष्लो पल्वीष्ट्कत पषगाष्णा १\ [1१ रपरो ४4 ५६ तरपा एत्व का भस्पषलप्तल नखान नकर ८४ ५८५८६९९१ +ल्प्स् पिचदया णिक) आण दवष मतान (7, धि १4 ७१ [728 8 श्वा कल्तष्लषर अत्र+ 110 [५ ५1 1.०५ 0५ 1 {1५ ४० पृदध्णलता छ) कस्तत्र प्रकररकत ल्तल्म्‌ $तण्णं [0 1 8 पणतपसी ॥० पण प.-ताए + 2४८५५११ ९९८५ ०८ पष्व्‌ पत्य की एनः प्तम्‌ पर्पट ४पदृत्पे पा ८प्त्लनफ्‌ इक भल्वाल्णट पिष कला ककि श. + वषषता का भल्पणेणह) | पआन्कूमफे भरतत्वं ऽदनणो तरमभणणं दणीकह [चर स्ृष्पल+ पलत प्रभ एष्य फण [1441144 1, सीरा [वरमह भल्फछण्ट्‌ णन पगे शट), एताव भाल्पातणल गोपकणर प्रि णप 7 पातत ३५५ पसल परिय एषति पल्व्तत्ट पष्ठ करच्त्‌ करत पधण्प 04419 शर्म श्व ए५एद्+ पिपफल्यनो9 एलापत्र मभये ऽतो+00, 4६ ल्त सफ एणान्वनकणन दिऽ पु पिरह {8 १6 २४ छज्ज र्विष्लाल चण्ठि भरतस हिव्ण््तण ^ 1, सपे तव पदप एष्व एदल न्वेद दद चत्‌ एस्यति, (त, ्ष्ठु ©+ एत्य (लेपं

0५1

ए, वप्ऽा+ [ह जठ ५००८५२१८ रव्पास्यो एषल्ल्णः वक ्वस्वल्म 7 7 ऽवृत & इद्‌ [मिभ (ञपपद्के ल् एकन्णिफदण्यः > (राष्ठ करछच्छिल्ठ ण्‌ दा ८८ धवय}. भत्ता दन्त पल्स थ्पर धथ [ष्म ५८५

एष्य एट^छ८9 नैव क्तत वव व्‌ ५1८८० 5८6 ताल रय्या प्रण्रणयमे उन्मा फवप् पछ {म्ण 2८५ दिष्ष्ोतण्पे १८५०००८४ फस छण)

१4 [1.1.1५५ प्6 + ५9 १५४४ रद ०५११९ द्ककालयो एणः ५५८ १०] ऽपषण्ण (स्वृ बला छित 12 का ^. 1 11119.

1291070 2 लन 850 कष +$ 3 ०८०१८ ल्णण्ज्भग्णेजहु+ {3८० १४ 10 श, 10 1 1 ,

१३६५६. 0 0ाप्र<एष्द. +न+ ६३ (99 ५५०) 4353499 परवता दरणटि5 छठ उता 112 1111, लम पिकादञ्ण भत्वेलाल पप्प्मलन्नोःज वलत्‌ 5सोण्णय कल्फातल-5वष्ण्जय पष्णष्टयं वा प्लत ठठ

04 एखदद्ड «४ 9. ४दकृल्म (मलहर [ल्ज्त परिपणम्‌ ि्ल्छिण <स6९ अठ ^55०८४२१९ %टतेकाहु एकदा 4. ,

ग0षल् 51148 + 5 84 ७५ 7 का सप्परलभ हतणलकणा पल्णणाण्छ 9 भलवल] ५८५८] = तपणाणप 9 पटना रव फिन्‌ ९७१६ {.00णज(मर +क्त ४९६6 (लादय ~.

अपिण उद्धत श्ण पक्घलछ भल्प्त्णलट वरमरसष्पु कलवय (न भ) पच्पुत्णल इल छल श्द्वीदष दण 41

प्त ऽप पक सण

भण छर्णडष्छा भत्वात्‌ क७ दणड \ एय उलो ल्वाल्ण् एण

£ 5५4 फष््‌, ^ 32 [ण ) ०5८. {प्‌ [व त.) 5 ललऽ्वन +

+ 2४ ऽए 34 ५9 [छ } किष८०७० छर ५(ल्वव्तदट पण्णा ्कलव्मठ्‌ प्षीजऽ अपरत अल्वाल्य) ऽक्छन्लं गेल

८८८ 4 षद कऽ सय ञ्य अप्पे © एदपण्लत दका ८५४९ परल) इकेन्णा टता प्रष्टव्य लमल कणु प्रर्मे कड

(घ्छप्एह १४, ग्ठषर भ्य (मछ) 59 (पठ) उदयनः रणदलकण वलि कदे नि

दष्ट अमतत पल्युजय ऽकात्वय ` एयुर अदध्व षट्प्व एटा एवज) कय एकदे

11,

कव [ऋन }

60 करव7एक्0ा5

गपा पि वषारि ७4 ^ऽ5061€ एण्स्डिणि कवल्तुष्दाषट पार्ट एनोः (गाद्ह< ात्तालत्ट ७१८ 1.7}.ल ©"

एष 1, +न कफ ऽजा वह सिर्ण्कस्छ भत्तलाल प्रकारत्रु सभल्तुष्टप ऽतात्ण] = $दाछा ^९०८1११९ पा \त्तुष्टा< एदल ष्णा एहीति [च्ल एत्दणा ए८१८पत]) ५५०८११८ 4 एप्पल एषणम्‌) ५14९५ तोपा्ले१ि [त्ष्चहप्- ण्‌ वृध्लोफषणण् वफापहुल ९45

+^ एद शदला0पि 2१४ (लालय ^5ऽज्ल्‌ पट दिल्पणनह = [[3ा+२त्‌ ‰त्तत्म्‌ 8611001 ८ऽमञका६ प्वलतणण्हाम ४[पर्तोपप्रलतक (ल्प््लन पण्ड एन्ञणण

पलापः ४४ (गाश प्िग{कञछ क्तिर्‌ भाषत किगल्लैण एदततला पला2) क्ति पारत पालाय (नीलम ०1 ४ल्वालाल (एषालापो१

0 1 १५॥(प्रिाः 4४55061 116 ०९७९० #ल्तालफट वाण्ते 45९3 पदे कतत गौण९ [णपः पपरलानक्‌ ऽनीन्णो भदत्त वाप प्राणल

कापि पि १४60५ कण पत (८णाऽपतपय क४तप्रानेन्हान ित्५८न्५ प्फकण वणल [९ 102] क्षणी कते कत्‌ दैरमसताै किल्पाणुकत 1०४२ \ लज णित) ८५९८३५]९ प्फ (८ षत्‌

आाट.05 पप्र अण §४9 7 राप्‌ कल्वालटम्‌ ऽतैष्न्‌ एर्नदञणा पतनण्डु+/ १४ ९५ णष्ठाश्तत्‌ फलवल्मा(४5 प्रकातत एणा

प्रा ष्फः £ ९५ क्षण टट कतारम्‌ दिल्पकप्योपलाम# [ताशव तत्पे। ल्भ ऽलेष्ल्‌ एन्नणा

10एाऽ ५१४ ४५ पिरणत \ल्तु्तणद वषर पद्म ऽतन्न न्‌ पर्तिताट्‌ [ल्यपा छा [प्रल्तिमा [1८११८ [चरत्‌ कव्तात्प्‌ ऽतृष्ठ्ने ण्मण

प.0णाऽ ( (भा ऋण कसित्वा भत्वात्‌ पाषा चक (कणप 56०० भल्तातत्त लोकत [रा

140. © ५114४19 14 चण (पतयो ९.०1 पट [तिस्तः ककल (पाल #1. 11, ता 1 1. 5610} भा,

‰{ ५110६ 74 सफ 7५ (0) कषा 1 गकर्व्का तात्‌ [ष्यत्‌ प. कतल प[त्ताला 71 ८८१०६ [ता पक लित छतर ता तत्तात) पष्‌ तपण ष्छत्‌ + पष्प) पातः (नात पत्ति 5 पी [प्‌ (ण)

7 \+007\*भा9 1 क्ण्लित्ज स्तता कषत [त्ते फकतकतण पत्त पादाना 1 प} फत्‌ इलाक्ण] ४त्प्‌ा एणट पूपोणल

(लाला \* ला 75 साफ [९ भत्ता 1८ (्त एतृ प्रण्लाद ५[ ४स्तलप( [४८९ [० वि रर कताय (कष्ट एल्‌ भत्वलात ९१त८तद्ता) दर्तारत एादकष/ ऽलेषन्णे पल्विष्ताल लततेमपते

2) ८८८८

षष्ट पट [म एप कर छ्य, ६० हठ प्छ तृट वण ष्ठ परततं इव्त 9 तठ पण १९ पिष पतव पत्‌ पऽप्त्कसा कक रष इत्त्वं 72 1. प्रज पकचट्ड दा पृणएस्सैर चछ कर णपा मणय फण पद पष्ट ऽपात पक्राट पार पृषन्तस्‌ ५८ ०५ अखदप्८९ लृकटप्े कणि + शु परततु + [१८ अपत्‌ा८७ पट पषलृरपर [9 चद कमपु षते पिप्प याइ एषह 0१ प्रा ५1८) ८०४६ पऽऽ८5 इह(फत्प्‌ 10 ४5 तृता पे तार एल ६८९१ सप्ला एललाा5 ऋष्टय पकृ पा एटि ५९०) 09 ११८ इफ 164 + सभछर्ीदते कण्ठ लणफट्णीपको

५९ क5० ११८४८५९ 4 पल्पऽहछार कताम {छा जग ताञ 50 ऋत्‌ पीला काल्ये) 15 एए्सृप चछ के कषस्लालस्टु लता ४० वपा पषण दतर 4८५८ छो) पष्टः कनक पर ल्णाप्त्प टात्ते कृद पाह का एम § उणणणाड 0९8९ लकापवेलवतक$ ४७ ४0 लप णड द्वा 0 (ल कवाट हल्य उफकऋटलत्टा१ यवेणकत्वे [म (षट एतल्‌ णण

मः प्ट पपात्‌ त्वप कट एण्णी, टल ए९ञ्टै ल्ण्णपोलेल)/ पात्‌ पऽ कमापद-पष्ठपे उण१८१५१ ऋक्‌ मिह ५9 पव्या भमनम 06९९ 5 लय) पोजणणटु) सतत्‌ तल उत्ता) पटक पतप पणव दाततमका) सत एषपेकष्णययते पफिताम 11746 ल्लः पप्रिः एप पटक) पपठ पार एः धल प्सुञत्‌ उव+ १८८5 (टल $ल्‌ढ, फपत्षतपर्र #र ष्ठ एषणा ५९०४5 पष्ट 0) ष्ठ [८र्प स्प फदट्त्‌ ~त तठलकृत्षणयड पट लादयो 5१ तेप वैण [2५ एल्ट प्दबुल्प धटः त्ण्णडातलः पट कीहटफञञणो \,८ द्ण्णलपवद्त दी पदप ५जणत्‌ ण्त्‌ पवि 4 लणकरह्नापकम ¶१८७८ ऽधक्राटत्‌ऽ ४5 अएष्छ्जलोपते ककण पट छठ क्त लम १दष्ृनफ्हे 4 लक 195 ४८८ क्तेट पेऽ १० भल्ल एलोभवछय स्तौ एर्पाणोव्दूात ल्कल्टु परार्थ तारलपड्ञठण ट्छ कुप भियः करट (एतत्‌ + भमर पल प्त्रे लोषज्त परण््वत्छ पठौप्तृत्ते एर्त ््ल्ट पएष्मेणषत तण घवलानपणाम ऋतः ककत १८ ल्ण़ष्तेलालत्‌ प्रणद€+ टव ए) इष्ण (फफावलपछाऽ शरा धट धि द्कषछठमे ०8 पला ४5 9 प्रलाः सतते ष्णः

जहतत पं कट वरणष्तततः चष्ट छष्म्‌ अगेशय १0 शो [भाकरल्त्‌ + पले उल्ट्छ्त्‌ ल्व लषटटाग पप पट वुहभेण्ट समोर कर ण्ट ०६ छट एनच [४5 ए९त४ ीकतटत्‌ 9६ ४९ कव पेत रलेषम्ट

2 ण्ण पोट वककटछदन्

शल एक पमल तेलमे सज्दीः टट ककत लतल४४९८ इ८ तमे 5 छएल्ला ल्दाप्त्‌ ठया छत्‌ फर स्किल ९९ त्य दतदन्ल‰ प्दपव्याला शीष्यः लुरपत्म [७९११८७ क८ वचय ४5 एल्लय वटप्ला दककफृदरल ल्प पवेल्य्‌ श्वेवुद्धका ल्ल एल्ल। तपेवृल्तु ऽषे तलः पुर तास्ति कट ८८ वर्प स्व नकतणाए 50९6 स्ट परूपणञष्मा ललते (सुन्वा चतु एकरूप ल्ल १९५)३८्द्‌ सत्‌ जुकृत्यय तु ऽत्रदाक्य कपीस दषा एल एृकण्कोऽ तेल पतप वेषठपलड ण्ण + 51९1

कट कातर इट्ल्‌ाण) का १५८०९ पाल लए 5\ 5९ 095 ल्ट व्रप्लाः पत ता अपाह {0 ५१९९९ श)९्छट कणपेलाऽ णि धष अनादुकणाप एषण पर एर्हता 19 कट एफ खल पल ता 35 व्लर्‌ हम्‌९5 णण)

तका भल ४ञल्‌, 5 स्ण्कप्तपष्व्‌ कट प्रसभ लोल प्लप्पोल एकपल एमाकष्लय१ल फऽपट 8४९९ पेषडछवृलाज छ) पट हतप यट भि सौय ऋशपादस परादा प्रु प्सते १० पदटतोतं च४८५९5 छण प४ ९परलततर पट जाह एलतफलपै पष्ट पयक्ररणे छट ४} 0 एगमते छीक्णत 125 [ल्लः प्तेतस्व ष्ट फण पाण ग्टट एष्ट काहट्त्‌ ककठाट पृलवदृल्त्‌ तण ल्धञडाकाः पो पकप ऽपगिस्सै

1" प्प) वल्लञा०5 त्कल्लपपषटु पदमा उप | त. ५ल८ प्टज्ताप्ट्तै चिस [णोजारल्त्‌ हष्ण्ण पतामह एप्प #€5९ स्ठमकोटर एणातत5 पिटः गलत्‌ दध €ाटष्ड्ठ पवय फत्‌ + फाषटुऽ ठर सर््ालाऽ कपपर फषा्टा+९ऽ व्ल ज्‌ प्हल्पेहव ण) आत) ०ल्दच्हाणाडई 0 पण, फट एकोलव्‌ वपल सत्‌ इयः १० [कटो

वि 19 7० निट ८४८ स्ट वरय ल्व कद्वद प्व

0८6 (ष्व) ५6 (५ 10 छपा पणिरिट० 1 छाः उपप णि धट सकत सिक्स पर फणा ्लतृधटभ ऽधहुटुटछ5 णते लाप््रदपऽ {का बप्रछ्छाऽ लष्ठ 2)56 पाण लृतिषर ०5 लल सप्त फा पेपर गहय्छ $€ रट छशल्लवौ) प्तकृणत्तं ४० 0 दलम पहा उपल + भरण्णड जाला लावे पत्‌ ल्मे [ट्ठ ह्यत ववे एात्तलल्ते छण कष ऋत्‌ छतत लुप्फ श्छ शकष पटल पटे 0 ऽवप ञः कते षणः [म पणते फणे लफष्छ द्ये एञुरप्रणट 5 तेण (तण त्वद्‌ गेला फते पलः देन्य छा एकतम क्षणक प्र भल्खः स्वापः पवि दणन्केकुलयः उत्‌ आस्याः +} धमर जक पिरत षड एच 4 ए}55 [दाह

॥२।

८०0 पि्एाएए्0षए$

नपा. वृधा. 54 कठ 45९0616 एारण९डम करल्पालत्ट ष्टाञछ पामा ८गाट्हट #ल्पादफट 5६ 1.ण.€ एण

छत, शला. घए 455 पिरणत पतत = प्तमश्यत्‌ #अस्पाट्य्‌ $ऽताण्णा = ऽदणा 4ऽऽणलट 17 ल्पात्‌ एदल एल एष्य पतज्ञाय्‌ एतरठ् ल्लपलो 4९८८ राप्य एनन्हुः ५[382तोाप्ञ्लऽ [पञतौणैट ण्‌ वृल्नापणन्डुक (त्पपणपवहल 1195

+र< शाल्यकि प्ण (माापलशो ऽइण्तत गा पिल्णानेण्ह प्रञरयप कल्ताल्य 5ता0न ^555वा+ िद्णणगन्हाज र0िडवतणरल्यैः (ककलन प्न्कश्‌ एगध

पाला +४ भाषा पठ छिर्कलहणा कल्वालफट छप्त्‌ पल्लैला एकभपतालाै तलम्‌ हल्ला पर लङकि ाालाी०ध (गील््ट र्ण ल्वालाषल (एला

0 1 ४५0ोदाः ५5१०५०१6 एार्ण९ञडछय पल्वल पात्‌ ¢ै5ताभत फट गणड ग्ड पपर्लङपफ ऽकेण्ण्‌ रल्विदफाल एवाध प्रोभषट

[साप्त पि ४णशाठषि शण भल (एणा व्िल्ाणण्डाभ रि९५८या९ पण (7४०९ हजा३] [कष्या एतवत सात्‌ कऽूवाष्‌ प्पिरणनृरक्षभ कवा फलला० [िफिभ ४९९050८ पणम गट एएटाभाष्‌

$प्रा्.05 नपि आण 8८४ 9 प्रक्रमात्‌ 141८१ ऽतोन्ने एमन एष्च्ानेन्डु$ २६ विछ एणहाञात्‌ 06वल्मालऽऽ [आण्डमो ए0णी

प्रष्टा फण पए िदल्याल। लाण प्विल्प्णराणेग्छ+ प्रणस्य कत्ता ल्ब्‌ ऽतेष्नं ण्डामा

1.00 9 अष तण एगल््णिः \ल्वालकाट दृणीऽ पापू्लजा ऽतीष्ने क्ल्वालप्ट्‌ [-ल्तप्पलय 0१ वर्तिनः 0१६०८ प्रार्थ्‌ पल्वलम्‌ ऽक्तण्ण्‌ एण्डणा

015 0 शशा रण एकतः भद्वु एपफएलञ प्क) (वाणा ऽन्न भल्वालप्ल (काफल फा

^. © (1443 ४4 प्ण (पल्‌ तरूक्लवाल एाणड्ित्णा 0ताष्णुल्पात ऽपद्ूल शरा< पारलाक$ वृहत्यः ऽणफूल्ञत्फो #४स्तिनल्ण 5011001 एगा०

1 21 पवित ए+ आए ४85 (ऋ) वण एर्छट्छणः 9फत्‌ [ददे 0षमकाष्दा६ भल्वालाा८ पा वल्लणः [गताम {1९ पत्‌) ०६ प्िदाल्वमता+ दप्त्‌ पतिर्न फषडनतेटाम पालना) 1019) (गाल पल्वल 53६ 1०६८ ©

8 ४0000 ३४४ एिकङ्क्न्णः 9 \ल्विाला'८ पात्‌ ट्व एचदणताप्लाौः क्विद्‌ पार्ट $कारते ऽकक्णे चलि 00९ एगोपषणट

0६०0६ पल्पा ७5 भए +त पल्वालपे एरूलणला, एदाणं त्वात 5६ [.ध.८ $ न्म9| = ^९९०८०६८ ल्ल्य एिकद्स्न्मि भल्वालाल लनल) ८५९ एप्पल ऽतन्न म्‌ पल्वल दारर्लमव

2, ८८

छह #€ 11031 एकु चे एतम्‌. ५5 1.1.111 2.1. पददा शटवकेषट भ्ये किथत ष्फ $दल्छव्व्‌ दय पददा प्त ञ्‌ ततु त्‌ पि 9ल्यें चष काण्डाः आारण५65 29 सपपस्त प्ट फतर्धटानड 0 वफहवऽ० ¢< इभपल [प्राल छट फिर्ता र्ट ४०5८ इ८लाटसह 9 सकट [षठ लजहस्व ०७ फट सपठा९ऽ तलप पाटलोतपछष$ 9 (१८ पथाद्‌ उत्‌ (का १० 1९ 60९5 एमालरा$ भार अु१९९,१< पै,३९०५८5 शशचलते 19 प५ तुट्प्यणेट पष्य पलट = १६४ ग्ल [1 12.1.21. 3 21.1.81... 1.1

०16 लौट > पुकदपररष्य फट व्य अकि ह्व कव्‌ चट भये पिटः वरल्छपछत$ 15 चर्टाणि श्ये फिट एषवनाहु कमद्तः स्वृ 1नहट कत्र 86८ कलव्छट एदल 6 25 ल०पटप) पल्य (ह कपटाद्रवदटु्ा 9 एवाय $ 20८४९ तकवराणाभा$ लतं पञ 0 तजाश्वणणल 5 ल्त ण) १९ ऽकणट दलाहाण्‌ सप्म्टलपले वतेणाल्त्‌ तज शल ए्प्ट्कणषट ००९७

फट पपत वु परल ४८०). पव एलल) १९१८६ दण्द ०त्‌ जपतत इण्ट 1191 तवष कै कण (पय पकम 0156352 9 एर कीष्ण्यप् उत्त 6 जलय वृलनपाह रय पणव क्मत्प्ोड्लुः कत्‌ एषयोरकतरके वच्तण्णे फष्टत पपत) स्त कवल १० एषह कलय १७ ४6 प्क धोद शच्च व्तरववाष्ठः चा तञ लवेऽ पतप धट उत्तमाः प्रिछपटा + ९ा\०ड पात ह्णा 725 एला ६६]५४९९त्‌ कषठ वटलकफषऽ कर सपाप टमिसल वृषकाठलऽ >€ $एद्टा व्तृृह्प्‌ ददिः तकल कऽदछतहष्ठाः ५८ ल्प्फलेषपल्त्‌ कोभ प्ट लाकर सकत प्ति डप दगपशजक ्टष्ट उपोगुध्लड 35 पृष्छर्कोल्त्‌ च्छ छतत स्यस्व

मा भभम कैप पकए 225 तल कणेर =59 १९ पलद्ुवपले 5 स्ाट पद प्रट्याणाणड्र = च्तान्छुः पप्तः कट पलत चक्र पनात) ३४ कषत \ पोषयति पष्ठ मर पाजुलणलमै [प्रत्‌ पडफतपन्ड ण्लेपतेल्ये एत कल एाणुण्डुल तण सवेलताऽ उणलृण्ेटः णप छट 0005कदर्ठं पतला कह कृदयवेषाषठु पिरञणोल दवय स्य श्र पि व्कुकठ्त च्ञ भले) = वकलः कववान्यसप्‌ प्ण

वष्डसप्रदत व्थककवेलः तट एष्व = अणीव कदा गृ्तल्त्‌ आरा कट ऽच्त्ण श्वत शल कभा कोटे एत तर अद्‌ सनो) एष्ट दसा तष्ट क्ता [शल फवदल्तु 9 कट रपत्‌ छल पमुप णोण्म प्प्‌ एते प्स वणम \अाष्ल आट वणप पट ककल

पिट एज्तऽ वलये स्तक ऋलतप कैञ्छपेदःड्‌ 6 71900 45 एल्टक प्ण्ट्त्‌ जा कत्‌, कनि केष्यष्लर करल एल्टार ल्ोयदे+ एद पञ #ट दप्यष्टः छत मदा 35 कलह शलाका सामल कते लपृ्पल्वं [9 सदषणा $ल्ल््य ०५ एल वतेल्व चदे पलः स्पत ददस्व वि 2 एव्ललर लपवर्प्पापह पणत्‌ करलुलल्ोपप ते ल्ल) ४८९1८ चत्‌ कह चेऽ इल्त्रठय पपलः छरपे षट एतान चटक कका तेढणतठलह म्‌ एद अटा

कट साट शट्ाण ०० ९८०5९5५ पष्ट कलन $) टार 1435 एः वा 37 आला 10 १16) छल€ वेछठापृलड हणा आकवएम एरणलड ताल एिरज्टमद फट [पिला दृष्टा कोय चइ कृष्टीर्‌ ८१९८

पिष ९्लणा भतृछ्ञल्‌, 024 ल्ण्ाषपार्ं 04 ५९५ कौशल प्र्याप्रणिट एणपलाह एकतपल्तार (४४७४६ 5८ वाऽप्वुल्ड एल इष छा पा 111512॥66ह कताफतप्टु वते प््व्‌ १० टाप वेलया एकरद तह ९०४१० ०६ ह1& क्रणट [ृला्णटा६ १७[८८।३ पैटत्य6 }# प्रेमामते फएमाजप्त+ 2095 एतत कततैत्ते गक [कामता 9 स्त [ललम्‌ 9 पठा पुलात्ते शथडाणा पञ फार सल्ल

वर कच) वर्ल्ड हकत्छासष्टु अककऋदुलगदयी 29 तौऽ छप्रापड एठ्कवसर्छयऽ वते एह तर्कय ५९८९ व्टवदफेरत चिल एमे०द्ल्वं ६7०८ वृतरवतशणाः कापा प्लञट रणाद कतो मोस्त्‌ का पद्‌ पृष वट वपतु सस्त फा रपण गतु 0पार८{+९5 हत ४४ पटल छा कणठ कल्लपाफषड प, कट एकपल वरल रणत्‌ 52) 60 [षार

श्र +8 0 किदफ--लध वाट (मला 1.3. 8... 1.77.

(स्ट श्प धट पोः ८० दमूण९ऽह कणिल्तद्षमः १० एफ पर्णड जि फैट कठ जट पकालत कक चमा एिषटपृण्टय पटहटञत्ा5 तफत्‌ लपोददजकऽ भप्त 9६ कपः नता ५८८ 390 १७९१ लोिणि 95 एज तते 20 # शल्यं ४८ दल्भ कतलल्व्‌ 9 7 (ल्ह ४4 गीष कटक पण्यः फटा त्रिलपयेड चात्‌ द्‌ टवहप्ट गल्दं ्रत्‌ दग््तट्दत्‌ ठा ठर दवत्‌ एकतरः लेष दैप्रछपट पलट बट छठ इक्ष्‌ तज रूप्ये (प्क ष्य तडत्‌ यद्‌ ककत) दानपृल क.बद्पक्छट कफल) (ण पम्त द्वतण्ा) कत तेः वकिस किपला पाड प्व प्क अष्ट) ईव (रणता पतत्‌ इभा सकत पल णवं ५९५ प्रमा दण्ट आड [ण्ट

|

एषए^ तष्ट

(णप प्तद्णलत 1, एत्व्‌ प्र पप्र) पशष प्तऽ प्र पन्ते 1 1 (प्ट (वपल 4 पिष्ट एलु. 5 पह 1.9ल © पणत्‌ पषणाल प्वि0पाणच्छलः पठ्सनाते 1 प्रगाल "ष्व्‌ व्र [णडल 1्५८ऽ एदा

एण #ल 1पाफणा माह शात्‌ तणाः इल्दलततस्‌ एणः प्प\ ०*९व्‌ ५८ ११८ पत्‌ल)८त्‌ (० मगल कलत एन पाणा प्वा्टमल याण &तगाऽ णतो छाय्लूलाय

7 4

78 758 दत

०५5}१ णी 73 ऽफरछव्‌ऽ अत्‌ ण्डलाभ ऽषट 9 एण्ञाणाः एगणलछ ्ल्छ्ते+ जा इयणिपे वणते कपु 21 ऽपि णत्‌ कात \%ण्नार्‌ ऽग्‌ [भल क्प्ल {ह यताऽ एका 125 ल्जाणपरत्‌ (0 एलण्पिण ^ हल्प्लप्‌ पट्टा ा+€ लागा कात्‌ 195 प९४०१्द्पे प्रण णाऽ ला ठषप्र धा८ 10 प्€ कशत पए८ कार्ण १६56 प्ििदप्‌ऽ तव ८०९ गतलयऽ ¡ण पीला वजलाऽव}€ अते

व्र ष्व तष्प

#1 11.

(णाश्वाएण्ष्लः

एच

५.१५; गा छप पत्‌ पट एल

उतपन्न 1 नैद्र्म्येः १५ ४१८ ५.1

3 ऋिण्ण्ल्‌) पल लप

४५६१

भाताकतो {ग{कूलणाऽ 9 0156०5९

अद्दपाषछच 1 एषे

2 (खालसम ठण्कतलसका 11 षवता वआ पः

8 [लकये [3

छाकाल काट पमाणत् [५ कष्य [वजत

५८५८ तवद एण ऋते 116०5 7 1

आ. 1. 1 2५५ एपष्दण्ड ^ त) पट फएपला१९ ५६९१८ ^ 5दववं {+ श्द्णर एलः

8 यमय ए०त+ (लषपलमपरट कष्य 8 र्टञ्ण

9 0ह०ञधर 9११९३१५६ 1 # षपपत 3 फोफठलल्छ सत पल्ष

19 ए४शएणट पते पटः कैकशचठयडे एणम्‌ णालम) एल्ण्र 2, ;

1

22 जप (यण पाते एनसो चटकण् दवणा पप्रकछत कव (+

५५

म्प

11

18 1)

28

4 5

64

688

78 1:

91

इष्ट्ा०९ 4 छो5पकपान्टऽ ्ष्एणणठत 13 एमएस 1. 8. 14 छष्ल्धाभण्य) एमणप्ट लयम 19.181 प्द्तषणा अध्टाा० 5 पपवष्टल्जषण पयत्‌ [9प्ठतेात्

15 प्वाहुल्जणम उण ०४९2 एते 4... 4 षमः कल्म

16 ८गजणप सप्त १1५11. नल पल्ष्वथमी

1 प्लासल्फल््ड धस्ते भलृराड [001 8.

18 [प्ण्वाण्ट कप्‌ १111. वला पिलत (ष्लुप्रतण्डु र्ञ्‌ ०५ 0िन्०ञप्त रवप) = (लणेव १.11

्टल््ाण्त 6 एलु तण एष्टा ण्व पत

19 एषडपवछ्ते परिल एणष्लालमि लाप एपण्यद कषवं पथा

20 पटपटा | 1.8 .. वक्व 10८50 पा अट्कषछय धर कलत पप दहा 1 0) ऋते [055 दीष (ल्ट क्का पं 1/7 अहट०च 8 दन ए्८वेण् क्ते 1.1, 2 एमाणः स्‌ तमक = [4 23 ्ल्वण्ड ११ पाण्ट 4 णारहलाण्टष कमेः दण्ट क्ति $ीस्श) ^ पाण्ट अट८२०५ 9 = फत्तेस्छ पिलाएष एप्पल एश्षण्पेपलप गच्छ्‌ 7 तवका

23 एकल्ल छोट भणण 5) लम लल एम दिण्णं 2 णण

109

118

182

1.

146

184

19 211

2.

१५ [४]

९२४8

२3

॥।

0277415

26 [15120८९5 9 एष्ट भूनणः 5 ऽला [आ $प्णप्यकपटः कृक्ड्पट [णर गत्रणथ्णक 21०९ लला प्रवुाणणव्‌ % तकण

11

2 नगवलऽ ऽसाजद्ठयो = प्कषयाल्ट एम ध्व सवकुरक्णव्‌ 7 तवव

28 अप्रा ०९९5 फलाका पक्लैाना दनु तषव्‌ 7 तवका

29 ४८111९० अणवे ए0षएणवलऽ ०६ वत्ाण पात्‌ ठम पक्याव्ट कण्व पषकष्नणव्‌ % नवव

280 [7शप्फका९८§ ०८ (प्पकराय्‌ पलल एप्प्रलछगा प्किष्ान्ट एालठा वद तककाषक्द 7 ववड

31 दखदुगफणएाण्य] प्यातवे प्वन्ल्लृतणः शत्‌ जलिषकदहुलय्‌ कवह्मा अणुक 7 ववा

32 12000655

¶४0८वोता८७

^ ८०] णत्‌ एऽ०पा८ पत/7100त्‌ 7 4वकाणछ व्व अवा १०४

39 (छत भात्‌ पिल्‌ 9 प्पपकाल्ल्छर्ण (0णऽलकणऽा1८55 हव््कणण्वं 7 ववा

34 51९९] १४ 165 (एणा 101९5 47107 © वताम

५35 ल्लणाएा दमणाञणाः 201/7100व्‌ 7 4ववणाड

77९ (पता ऽऽ ०८ (लक्‌ 4215९45 अव्‌ ¶८€ 5१ पताठफ< एतल्‌ दवु्णणव्‌ 5 44

3 ¶16 लप (गरपपञरमाना ऽ1०1९ः {4८1८८ १० कव्‌ वपाय 7 तवमा

38 $ऽतुव्टणगला)॥ पवा०१ एष्टफताम ध्व 7तण्लपाल ९5४ ल1१०६९६ 44 वकृ एद्छा ववण कात्‌ पवनां 7 4वव

39 ताऽ 9 ष्ट्या पव्मवं 7 4त्वकण

40 [25१९८ जात्‌ 4+कलाम पवक््रम्वं 7 वकण

41 वराट पलत ऽ६्य॑८ न्यात्‌ एङ तारूपालाम्‌ 1111. दावं {८१ शग

42 प्रइष्ला चत्‌ कल ५\ लाकृरप्रण्ट श्लारण्छगध ९7) 3 ६०८ जा भवापषताणष 4८ द्धं दवण ‰ॐ तवव

43 पद्कुषकछडामाो [0 जपमाना ‰[तग्तृनेष् चत्‌ प्त, एष्लौाकण्ता यऽ (1. का ववं वन्छकण्प्व % वव्ड

26

254

29९०

297

306

316

323

396

1

354

366

376

383

391

400

^+ वा

एगणहाल (गडवलयदपमाऽ

भ्ल70 1 [0९१०१८९ एरलगयाला वपात्‌ 4 हह

44 णलापात्ल [णाक [15९९

वक्थ 107८ 411

45 #]००्व्‌ @ाण्ण्‌$ 46 छट वात्‌ [िरगप््णा

एण माका एन्नू

$षटल710 2 }»€0719501८ [15९25९5

47 हएदा1९§ १५ ८०तडान फण्णणव्‌ 4 दकारण

शष्ट८71०९ 2 दुध गव छाष्ल्दण१+८ एणृकणन्ट

48 पिप्यत भात्‌ पिल्धण+१९ ए-च८९ कका एला कवं दादयत एषाद

49 ^€ 8256 वृणीषे 70१ एला कव्‌ (काः 7 एषलाल = ऽषटल््राछप 4 ालाफल्वाभ्य) कतवनगोऽण

50 509८ 14011५4 2),5 [फ्लापल्वाथा)/ भालणणाऽण 418८ £ लानं वपव (दण्ट वामे

51 {९1215 87त्‌ पलातन = एत 7, एमा८८

$्ल्ग्राछतच 5 ल्लवण) गण्डः

52 एण्दल5 जग हाल्ल्छण्ट्यावान्हानीप 211०

53 एप दाल्लाण्लाल्कागेरहनयप

416 419

दपा 476

०१ 5 507८4 = 497

54 छास्लाणणु व्हम्नोफ = ददमाकव्‌ {= (नात० 503

1 {नगण कते एणवन्दपाट णवृलः $द्ल्ाण्य 1 प्तक एल्छदलातष्ट 55 (उद्या (गाञवलाज्रणऽ "प्व ‰{ऽत्लागल्णणऽ एल्लिदताल्

11. ३,

56 च5ल्णट ददत एरतदाात्‌) (5लपा+ ) द्वव्य प्रु एवल

६१८०८११८ सलत्‌ एरक्सटल+ (एलीवदुरय) पुनद

58 विछ एल्दलपट+ा (कलाल) ्थ्ण 4 एम

511

514

5

17

21

29 (< उण पय शव एन्न्द

&0 अप्ट 1.1.61

अष्तम 2 ण्ताषठ्छञ एोषछवण९९७

81 एलणयम्‌ (कापर (दद पए व्ष्थ्‌ हल स्गमन्

82 ७८७९०५९३ परल शषणटपनः छरेयः (एवय्वे छो कदम वद्‌ छद्म एन्य

68 ५४९०४८७ (६ फल्छणुक एषफौ+ञ5 0९) ठोषहाठ) वकद (दण्ट दद्व

64 0५स्छल्ड कटे गृणते लोमप्वे दालववताः करधा 7 ग्वं प्रशषटटस 4. 5८०५.

85 0४९5९छ 97 कले परप) पणत्‌ लोजपत्‌र दनकटा) कव दल्महट वन्न

66 ११९०७९७ प्र€ वष्ट (0 @द्णहुर कठा क्व्‌ समाठय लधु

67 0५९७८ चेष्ट कत्ल ध्तणोर एल्णुट दक कव्‌ ढा (गर्द

68 एल (लोष्ठ = एयल प्न नमान टा इदमव क्व दग वकण

वला द्वदनदं काव दण्ट 7109

1/1 11)

0 एि५८य5९छ पष्ट लकल 5 रतावा णा क्व्‌ दटगहट 140

पा 05९6 0षय्तु/ कणत्व © १८१९८ वष्ठ ठद्णद्दट

2 यकन ,, 2.5. 1.

८०1३८ # णय

18 पर पियो ठप वकण गते कप्दक दष्क [ 3

भ्रद्टाव्छ+ 2 केमन्ट एषण्वसाऽ ऊे०कर

14 (लकल) द्वलव्पर्यत छाप इर्दटिग्कष्टणे कट

75 एशल्णणफष्ड वस्व्य्‌ रपट

गह एषणा वणल द्वव्य ट्डटाण

0लछ्रयजछ कतं प्रण्तल दवव्थन्द कलल

525

54

569

579

धि

638.

680

६047६75

8 036 हपव्ण् (लोलाय द्वष््वन्य £ वरदर्यट्टयय

79 त+ए०्ञटणटलाल ददवव टदा द्रा

५0 0षट्णषवल्फूष दवदवन्दल सरटा

8 एषुण्एशष् एड 0 (लत्व णणाह कवध्क्ये मर्ट्पलाण्डलम वन

५2 (0०11005 5णफयलञ (ण्डत स्न भलएज८ एमा लपे दब्ध एेललप्लाा 4

ददा 4 एषणवृ्ाऽ ४परलेट

83 (राण दणय्छपलयप्ण्छ$ दर्म, वलि

84 शिच्हादछऽयहे भणण छष्ञः 1 १६ (थार

वफलः 47001, 4 21८7

87 दवण एदन्ण्वल एमग 5 कप्‌ शाला

88 \+ कवत 550६ भद्दे ५४) पककव्णत्‌ 9, 1.3.

85 ६१ छठा 0} ऽणि 86 प्फलत्पर एका

कवद्लका० दवण पलवगेलप

&9 ०४१ ८८०८८ $ कात्‌

ददवव हदाछय 90 प्तहवान्दणता००५५७ @ल०्ट (वर &तपवमा हालञणा पा

97 ५व्षणतव्‌०ऽ

फए८नपेहः श्यप्ठ कलत्‌ कदावफमुज लनी दका 4

92

93 प्कष्णल्तप्ल्ण एल्दरण्लण्छणा (१ गेण $

05९5६) (्वल्छट £ (दपण

चै०पतरयलााल भलजफाम द्वी द्प्लाञ्छा ष्यं 77८१ वलष्णधं

95 70एष्यपृलष्ड (ोरल्णटसाा 5(णएट कटयवृदा हताल900 2

वष्र 471 प्लप्मद्‌

96 एएचयपटयड एकपात भलभृये (नटण्न्द £ लाषप्द्ं

11.31 तव हला)

95 भधस्णा२१०७७ 2 व.कूणप्‌ हतत दलता

582

895 86

657

690

899

699 706 81

109

~

73९

१2

श्व (0दविगष्कत्र$

%6 [पा पह #णिणः इक्या वा 4एष्णपावुरः एक्मणट [षणृपपपवा क{०+लालाा5 अरनकमाव्‌ 7 वदा

27 णता ०( इद्वा = कवि एवय कात्‌ पवपव 7 तवका

28 ापाफत८ऽ प्रीणानपाल गपालणा पम ण०द्‌ 7 4

२9 $लाता० कण्वे ऽगमत एवृष्ोकााप पत्‌ (त्य १८५८१८८ एष्ल॑मा कण्व 74007100 7 4ववााष

80 [15९९5 0 (तरो प्रिला\८ एप्पल्धना १41411८९ ८0" कवत्‌ दनुषमाद्‌ 7 4 ववा

31 द्लधुधछाम) पणव प्र, कषव्ल्लाण्वीप्ड यत 2147117६] [त्नी वकण 9 वृद

32 पालः

\५८१].755

^. "९०८ णत्‌ 5041९ कद/770व 7 4वमणय+ व्व दण

33 (णत कत्‌ लुम त्‌ ए0िजप्ा+१८९5 (माऽदनगाऽ९७8 4/0 7 4वणण्ड

34 51९९) भव्‌ 165 (एाणानप्रल्छ गनाद्‌ ® सतवा

५85 दिट्तणप्रलादै (करणाञमाः 7व710व % 4ववाड

"पल (ाफाटपे उहुग्ड एण्ठष्‌ (लल्‌ 1215९25९ शात्‌ 11९ $४रवुागाल ° [लाला वु/कप्व्‌ ® 4वमण्ड

37 ¶]96 4€८८ (गणिञ०ा०] 5१०१८७ 1010110८ {0 ५व हुराछायते © तववाय

88 ऽनटगूलाार पयाठान एपलकृल प) उत वृणा ए5४त्‌१५8९§ 5010 70म८ 0दका 27 द.वम्व कव्‌ कवकु्षनणव्‌ 7 = ¶दवा$

39 ^¶ष्लौाछा$ $ष्ल्नु पअकाक्व्‌ 7 व+

40 [-ए5डापत्‌८ पात्‌ तश्राहात्‌ तव7क्ण्च सववाणड

41 प्ल 51 तत + काक्छफलाा१ इव्ुकष्ठग्वं 7 तवव कण्व 1८५८ 2 प्रा

42 प्रिञला1 ऋत्‌ 25\ लोन पष्ट एताञ्गागक स्ह, प्विण॑ट छण पणाददपणष्ट वषम प्रगट वत्वं द्वक्षका % = वतााञ

43 एक्क) कत [पिजत भ[लचकणा त्‌ प्रएन्वाफतर 515 वषड पगृष्ट वल्को नण्वण व्प्व प्ष्छुण्गष्द @ नवदण्ड

270

278

२७९५

297

306

316

323

336

+

3854

366

376

383

391

400

45 एा०््त्‌ (ण्ह 46 ^+हषट ०7त्‌ परगना

51 2165 कते पस कनाऽपा

53 एप्प्ठासऽ ाल्लप्न्लन्दागणहा पफ

ऽटव्प्यण्यध 1

एतत एाशोणट्ाल (ण्णडत्यवाणा$

शटल = फोटतायपल्ट फरर्दनगषटा पात्‌ 4

4 [ण्टाणाल्ट [णाया 016८0

दष्छ 7॥ (काल 411

# {प्ण 416 एणाः %ण्वु 419

ऽष्टल्गाठत्र 2 ९०01950८ [15८25६5

47 एतण्लूल्ह इल्णष्ड

फव्णव 4 कावा 421

$षटठया०९ 3 ष्व भात एाल्त्धग्‌) 1९ एगृग्०८

48 षणव तत्‌ प्र्लाण,+< 8114166

70449 @ 1४ ला काद्‌ (ता व्८ढ 7 50111९11 429

49 ^€त 8१86 द्वण

०५५ €^ एद्‌ कण्ठ (ष एतना 449

$ष्टत्तराठस 4 वणलाकरट्वाकर) फट्नम

50 5077९ २१८५५११5 0 [्षदपाल्व्‌ाणष

477९1 @ 7९नदे काव (दण्ट वाण 455

2८/८7 ०7८८ 465

>16( फणे

ऽषट८प्०द 5 छाल्लगारनण्)

52 श7न९5 छाल्लान्ल्प्कषणका कोष

010६ कटाक 46

कणा $ 50८4 497

54 दयाल्ल्णफ) ण्ह ददक्‌ एः वकल 509

एए 7\ {जकन "ष्व्‌ ण्वण्लाट 0 णवलाड

पविण्धवणयग्‌ एकीरलाललः

55 (८लपलाग्‌ दग्ण्डातलादतमाऽ गणपे

‰{त्लाभाल०प5 लीललादा<४ पपाण्वछः 511

65८०८ 4८ एक्यलाल)/ (5८०१) फ्ष्लष्यद्‌ पु, ६१८ 514

1८ ददत्‌ एलीललारछ (एलाग्डा प) पए प्ाकण 24४ 517

58 वलट एरर्िषलाल्छ (एदापलप)

प्क 0ग्कष 521

अलय 08८०३८५ ४९ ९० ककत छणनुपतफषट

1.1 0प्यय 193 गद््णण्ड दवष्व्व्य्‌ 5 कध 19 एकमे दक्वा षान

{9 0 (ाछत्ण्वम्‌ आरटप्त्त द्वदव्ये प्रन्ण्‌ कात वणल एरय

919 9१६

92

989

अहधा0५ {3 ए्णयलालााप वष्वदलषणड

गवा वपएस्णरूण पमण 4 93३

142 (ला (प्रकाल 5 {018८45६}

(५१०६९ 4 एदा 954

इषदवठत 9 पलम्‌ 50८९९ कपट कत्‌ तवणा उम कवयी 1८41 उदा

143 [लए 16६८८००५ "कते १९९८७5९७ व्वा द्‌, एता ती

144 1 पण्लिताड 1106 ए) कण्ठः (िलप्कष लेलोपप्) रण्‌ परण

एष्य 5 5८

958

958

96 145 एवल] क्तण्टपतपड 970

146 एण वलललाक पल दिषपणणड $ + एण

95 प्ल 10 क्ण 00८

पषप्पपछमत्‌ दावार 1 एणप्वट

पा कतकफल ष्मा ए/०४व

148 तिकृषण्णव्ठ

1 | 4070 हन्ववव

120 दरलस्वोकादतकतण्ठाच नकलीवण { करणव काथो) { दाष्ण्त

152 एष पादुण्णः णीता दवदव एतय्यट

953 9

धद ह्वप्वं 985

ण्न 98

1 प्रणत

993

[1 153 69 एपपेड 151 १०८४

3.

1

998 1022 ३9६३ 1043 107

31. 311 1/2 8. 7. पठा पलु एल ह्णा 8 छद्ट्ण्म

158 #भ ४१८ लप्यत कदत वषत 8 5० 1019

04८45

1

~ कत्म {2 कतल वस्छिम

156 एापपवद्रलतणये कत्‌ एवक्णण्क चण्कप्कन्त्‌ दनव ईश्व 1020

169 प्रज्लै. ऋीपपष्यप 5कमलपे एत्य टरं कव्यते सशय 102